Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:10
+2
2.55 1.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+2
1.159 4.60
11:40
+2
1.86 1.84
12:00
+2
3.40 1.27
12:00
+2
3.30 1.285
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+2
2.47 1.48
11:50
+2
1.59 2.21
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+2
1.024 9.50
11:50
+2
1.079 6.45