Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+14
4.50 1.174
12:00
+13
1.03 9.50
12:00
+14
2.81 1.39
16:30
+14
2.17 1.63
16:30
10.00 1.025
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:30
+49
2.34 1.57
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+49
1.46 2.64
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+49
2.28 1.60