Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+12
1.90 1.86
15:00
+12
1.222 4.10
19:00
+12
1.25 3.78
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:30
+12
1.80 1.97
10:30
+12
1.52 2.46
12:00
+12
1.97 1.80
12:00
+12
3.20 1.33
12:00
+12
1.192 4.45
13:30
+12
2.64 1.46
14:30
+12
4.20 1.21
15:00
+12
1.126 5.70
16:00
+12
1.36 3.04
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2