Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
+12
2.03 1.75
14:00
+12
1.44 2.70
17:30
+12
1.59 2.30
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+12
3.54 1.28
12:30
+12
1.56 2.36
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
+12
2.94 1.38
14:00
+12
1.952 1.81
14:00
+12
1.82 1.94
16:00
+12
3.32 1.31
17:30
+12
1.60 2.28
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2