Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+12
4.50 1.188
12:30
+12
1.53 2.44
12:30
+12
3.32 1.31
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:30
1.909 1.85
15:00
7.90 1.066
15:00
3.02 1.363