Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
+35
1.47 2.54
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+35
2.52 1.48
11:30
+35
1.55 2.34
28 sep. 11:00
+35
1.60 2.23
28 sep. 11:00
+35
1.59 2.25
28 sep. 11:00
+35
3.58 1.26
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+35
2.71 1.42
21:00
+35
2.49 1.49
28 sep. 10:00
+35
1.666 2.12
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:30
+35
2.61 1.45
12:00
+35
1.194 4.25
13:30
+35
1.41 2.75
15:00
+35
1.90 1.833