Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
2.92 1.363
11:00
12.50 1.004
12:30
1.50 2.45
14:00
1.092 6.25
14:00
1.54 2.35
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
1.30 3.26
14:30
1.074 6.90