Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+49
1.69 2.17
13:30
+49
1.59 2.36
13:30
+49
1.99 1.82
17:00
+49
1.42 2.875
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2