Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
21:00
+49
2.57 1.48
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+49
2.13 1.68
12:30
+49
2.16 1.666
12:30
+49
2.22 1.63
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:30
+49
1.44 2.70
17:00
+49
2.16 1.666
18:30
+49
2.52 1.50
20:00
+49
1.666 2.16
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
01 oct. 13:00
+49
2.09 1.71
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2