Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:30
+49
1.36 2.90
14:00
+49
1.59 2.22
19:30
+49
2.05 1.69
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+46
7.90 1.049
20:00
+49
3.74 1.23
20:30
+49
2.34 1.533
21:30
+49
1.21 3.94
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+46
7.30 1.06
16:00
+46
1.05 7.80
17:30
+49
1.87 1.84
17:30
+49
2.30 1.55
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+49
2.42 1.50
16:00
+46
7.10 1.064
17:30
+49
3.42 1.27
17:30
+49
1.93 1.78
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:30
+49
1.31 3.15
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+49
1.90 1.81
13:00
+49
1.52 2.375
19:30
+49
1.25 3.56
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+49
1.79 1.92
15:00
+49
2.73 1.40
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
28 ene. 03:30
+49
1.142 4.90
28 ene. 03:30
+49
1.84 1.87
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:30
+49
1.53 2.34
12:30
+49
1.39 2.77
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:30
+14
2.34 1.53
12:30
+14
5.55 1.112
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2