Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+81
3.84 1.22
18:00
+81
4.05 1.20
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
21:00
+81
2.44 1.49
21:00
+81
1.38 2.81
22:30
+81
2.94 1.35
22:30
+81
2.53 1.46
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 03:00
1.727 2.00
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 09:00
+81
1.21 3.94
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 10:30
1.30 3.22
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 09:00
+102
1.55 2.30
30 sep. 09:00
+102
2.30 1.55
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 09:00
1.32 3.10
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 03:00
+102
2.44 1.49
30 sep. 03:30
+102
1.38 2.81
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 05:00
2.44 1.49
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 10:00
+81
1.60 2.20
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 11:30
+102
1.86 1.85
30 sep. 13:00
+102
2.47 1.48
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
30 sep. 10:30
+102
1.34 2.99
30 sep. 10:30
+102
1.59 2.22
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2