Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:10
+12
1.45 2.67
Nombre del evento Hándicap1
Hándicap, juegos
Hándicap2
Hándicap, juegos
16:00
+6
(+9.5)
1.63
(-9.5)
2.19
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+12
2.28 1.60
16:00
+12
2.90 1.39
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
1.88 1.88
19:30
+11
11.75 1.021
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:30
1.085 7.00
18:00
1.153 5.10
18:00
7.00 1.085
19:30
1.026 11.25
Nombre del evento Hándicap1
Hándicap, juegos
Hándicap2
Hándicap, juegos
19:30
+6
(+8.5)
2.25
(-8.5)
1.60
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+12
1.54 2.41
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento Hándicap1
Hándicap, juegos
Hándicap2
Hándicap, juegos
20 Ene. 09:00
+10
(-8.5)
1.94
(+8.5)
1.81
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2