Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+14
1.51 2.39
11:30
+14
1.21 3.94
11:30
+14
2.13 1.64
13:00
+14
1.26 3.48
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:00
1.123 5.25
10:00
1.40 2.73
13:00
1.22 3.84
13:00
1.22 3.84