Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+14
1.072 6.75
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+14
1.195 4.10
16:30
+14
3.10 1.32
18:00
+14
1.68 2.06
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
1.115 5.45
13:00
1.25 3.56