Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:00
+14
3.36 1.285
11:00
+14
3.48 1.27
11:30
+14
1.57 2.28
12:30
+14
1.48 2.50
13:00
+14
4.55 1.168
13:30
+14
2.56 1.46
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2