Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
6.75 1.072
14:30
+14
4.80 1.148
16:00
+14
4.10 1.197
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2