Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+14
5.90 1.103
11:00
+14
4.75 1.156
12:30
+14
1.164 4.65
12:30
+14
5.30 1.128
14:00
+13
1.087 6.40
14:00
+13
1.009 11.75
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2