Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+33
1.098 5.90
12:30
+35
1.31 3.15
12:30
+35
2.22 1.59
16:00
+35
2.08 1.67
20:00
+35
2.13 1.64
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+35
1.75 1.97
14:30
+35
1.151 4.75