Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
+12
2.73 1.41
14:00
+11
6.45 1.086
14:00
+12
1.59 2.24
14:00
+11
6.20 1.094
15:30
+12
4.55 1.169
15:30
+11
1.077 6.80
17:00
+11
11.00 1.016
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2