Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:30
+14
1.87 1.833
10:30
+14
2.11 1.65
12:00
+14
1.27 3.42
Nombre del evento Hándicap1
Hándicap, juegos
Hándicap2
Hándicap, juegos
12:00
+12
(-7.5)
1.82
(+7.5)
1.88
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2