Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:30
+49
1.70 2.10
18:30
+49
1.98 1.79
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
+49
2.02 1.76
18:30
+49
2.64 1.46
18:30
+49
3.54 1.28
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2