Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+42
9.30 1.028
20:00
+49
3.74 1.23
20:30
+49
2.34 1.533
21:30
+49
1.20 4.05
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2