Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+66
9.90 1.062
16:00
+69
1.143 6.00
16:30
+75
6.50 1.125
18:30
+69
2.73 1.48
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:30
+153
2.49 1.59
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2