Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+13
1.92 1.84
16:00
+13
1.60 2.28
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:30
+12
31.00 1.001
16:00
+13
7.60 1.066
16:00
+13
1.137 5.25