Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+40
1.148 5.20
20:00
+41
2.90 1.39
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+41
2.26 1.61
19:30
+41
2.41 1.54
20:00
+41
1.46 2.64
20:00
+41
1.39 2.90
20:00
+41
1.75 2.03
20:00
+40
1.097 6.55