Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:30
+39
1.052 8.80
20:00
+41
2.70 1.44
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:30
+41
1.64 2.20
18:00
+40
3.88 1.24
19:00
+41
1.47 2.60
19:00
+35
25.00 1.001
19:00
+41
1.26 3.70