Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:15
+65
1.002 18.00
15:00
+70
1.047 10.25
Nombre del evento Hándicap1
Hándicap, puntos
Hándicap2
Hándicap, puntos
17:15
+63
(-24.5)
1.98
(+24.5)
1.83
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:30
+75
1.42 2.875
19:00
+75
1.666 2.21
20:15
+73
1.22 4.30
20:30
+75
1.31 3.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
22:00
1.003 11.00
08 oct. 00:00
+2
1.84 1.84
08 oct. 02:00
+2
1.44 2.55
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:30
7.60 1.047
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
22:30
1.65 2.08
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
1.028 8.70
16:30
+2
1.055 7.20