Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:30
+13
1.87 1.87
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:45
+2
1.57 2.31
14:15
+2
1.65 2.16
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
07:00
+13
2.19 1.63
09:00
+13
1.65 2.16
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
07:15
+2
2.03 1.72
09:00
+2
1.70 2.05
11:00
+2
1.63 2.17