Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
05:20
+2
2.29 1.55
07:00
+2
2.34 1.53
08:50
+2
1.85 1.85
10:20
+2
1.61 2.17
12:20
+2
2.29 1.55
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
06:15
+2
1.59 2.18
08:00
+2
1.68 2.03