Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+14
1.099 6.05
11:00
+14
2.62 1.44
12:30
+14
2.03 1.72
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
1.35 2.88
09:30
1.85 1.833
09:30
2.16 1.60