Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+13
1.952 1.81
16:00
+13
1.59 2.30
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:30
+12
31.00 1.001
16:00
+13
7.50 1.067
16:00
+13
1.124 5.55