Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+40
1.146 5.20
20:00
+41
2.90 1.39
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+41
2.28 1.60
19:30
+41
2.44 1.53
20:00
+41
1.46 2.64
20:00
+41
1.38 2.94
20:00
+41
1.77 2.01
20:00
+40
1.095 6.60