Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
+13
3.40 1.27
17:00
+13
1.65 2.11
17:00
+13
3.34 1.28
17:00
+13
1.77 1.94
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
+13
3.48 1.26
17:00
+13
1.42 2.65
17:00
+13
1.23 3.72
17:00
+13
3.48 1.26